فروشگاه محصولات اپکس

 
لیست دوربین ها
 

 

 

تجهیزات ضبط

دریافت فایل دریافت فایل Hybrid(2MP) DVR
... دریافت فایل Hybrid(3MP) DVR
... دریافت فایل Hybrid(4MP) DVR
دریافت فایل دریافت فایل Hybrid(5MP) DVR
... دریافت فایل NVR 4,8ch - H.264
... دریافت فایل NVR 4,8ch - H.265
... دریافت فایل NVR 32ch - H.265